Onze Algemene voorwaarde

Duidelijk voorwaarde van parketschurenutrecht.nl

Kies de Expert

9

BONA GECERTIFICEERDE PARKETTEURS

Uw vloer is bij ons in goede handen.

9

DESKUNDIG ADVIES OP LOCATIE

Wij komen graag voor een vrijblijvende vloerinspectie

9

AANGESLOTEN BIJ CBW

Wij beschikken over de juiste certificaten

9

GARANTIE OP GELEVERD WERK

Goede garantie voorwaarde na oplevering

Vloer schuren door de Expert

Parket schuren en oliën

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met parketschurenutrecht.nl met betrekking tot het laten schuren, renoveren, lakken of leggen van een vloer;
parketschurenutrecht.nl:parketschurenutrecht.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap MannenWerk., gevestigd te (1112 BA) Diemen Treubweg 9, kantoorhoudende te (1112 BA) Diemen Treubweg 9. Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66950147;
Vloer: Parket en andere houten vloeren die door parketschurenutrecht.nl zal worden bewerkt;

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen parketschurenutrecht.nl en de klant worden gesloten.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE

 1. parketschurenutrecht.nl brengt een offerte bij voorkeur schriftelijk uit. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.
 2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na dagtekening.
 3. De offerte bevat een volledige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de prijs. De omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Indien van toepassing op het type vloer wordt in de offerte op het volgende gewezen:
  • De vloer is een natuurproduct. Kleurverschillen en structuurverschillen zijn daar kenmerken van;
  • De wijze van afwerken van de vloer heeft gevolgen voor de kleur, de structuur en het beeld van de vloer;
 4. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de opmetingen die parketschurenutrecht.nl eventueel heeft verricht.
 5. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en het uurloon, dan wel een vaste aanneemsom.
 6. De offerte vermeldt een indicatie wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.
 7. De offerte gaat schriftelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 6:230m BW van toepassing.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt parketschurenutrecht.nl een elektronische bevestiging naar de klant.
 2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 6:230o, 6:230p en 6:230q BW van toepassing.

ARTIKEL 5 – ANNULERING

 1. Bij annulering van de overeenkomst, binnen 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, is de klant geen vergoeding verschuldigd.
 2. Bij annulering langer dan 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
 3. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de klant geschiedt 2 weken na de totstandkoming, maar binnen 1 week voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN parketschurenutrecht.nl

 1. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal parketschurenutrecht.nl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de klant.
 2. parketschurenutrecht.nl draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, voor zover hij deze redelijkerwijs kan vaststellen.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat parketschurenutrecht.nl zijn werk tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat:
  • parketschurenutrecht.nl in de gelegenheid kan worden gesteld de vloer te inspecteren en te meten;
  • De werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij van (losse) meubelstukken;
  • Eventuele achterblijvende vaste inrichting, dient door de klant afdoende beschermd te zijn tegen stof en directe aanraking met de materialen van parketschurenutrecht.nl;
  • parketschurenutrecht.nl tijdig kan beschikken over de voor de planning en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die gegevens waarvan de klant redelijkerwijze kan vermoeden dat die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de klant alle hem bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer.
 4. Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van de ruimte, komen voor rekening van de klant.
 5. Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de klant zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer.

ARTIKEL 8 – DE DATUM VAN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

 1. De overeenkomst bevat een vermoedelijke of vaste leverdatum en een vermoedelijke of vaste periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 2. Wanneer de vermoedelijke leverdatum een vaste leverdatum wordt, zullen partijen op initiatief van parketschurenutrecht.nl een vaste periode overeenkomen voor het verrichten van de werkzaamheden, tijdig vóór de vaste leverdatum. Deze werkperiode komt in onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.

ARTIKEL 9 – GEREED KOMEN WERKZAAMHEDEN, AANSPRAKELIJKHEID

 1. De klant heeft de verplichting om de uitgevoerde werkzaamheden onmiddellijk na uitvoering te inspecteren. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen direct nadat deze zijn ontdekt, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild aan parketschurenutrecht.nl via info@schuur.expert. parketschurenutrecht.nl zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met de klant opnemen.
 2. Indien er gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan parketschurenutrecht.nl is toe te rekenen of voor haar risico komt, dient parketschurenutrecht.nl in de gelegenheid te worden gesteld om deze gebreken of tekortkomingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de klacht te herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van parketschurenutrecht.nl vallen.
 3. De klant is tegenover parketschurenutrecht.nl aansprakelijk voor schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. parketschurenutrecht.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van werkzaamheden zijn ontstaan.
 5. De aansprakelijkheid van parketschurenutrecht.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval wordt uitbetaald onder de toepasselijke polis van de aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

ARTIKEL 10 – DE BETALING

 1. Betaling vindt plaats door contante betaling, pintransactie of door overschrijving op de bankrekening van parketschurenutrecht.nl, op de uitvoerdatum.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN

 1. Geschillen over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door parketschurenutrecht.nl geleverde diensten en zaken, kunnen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank Overijsel, locatie Almelo.

Jaren Ervaring

Complete projecten

Direct een afspraak maken

Wilt u uw vloer op de korte termijn laten behandelen door een ervaren en betrouwbare expert? Neem dan contact met ons op en plan direct een afspraak in voor een vakkundige behandeling van uw houten vloer. Wij komen graag zo snel mogelijk bij u langs om uw parketvloer die broodnodige make-over te geven. Voor u het weet, straalt uw vloer als nooit tevoren en ziet uw interieur er weer geweldig uit. Wilt u meer weten over ons bedrijf, voor u een afspraak maakt voor het behandelen van uw parketvloer? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel nu met

085 – 13 01 477

ONS WERKGEBIED IN EN RONDOM Utrecht:

Schuur Expert is niet alleen actief in Utrecht. Wij zijn ook actief in de omringende plaatsen in een straal van ongeveer 20 km.
Bent u ook opzoek naar een lokale parketteur met ervaring in Utrecht of in omringende plaatsen zoals:  Nieuwegein, Houten, Abcoude, Vinkeveen, Maarssen, Amersfoort en Hilversum?
Lokaal zijn wij gevestigd op adres: Catherijnesingel 55 3511 GD Utrecht
Call Now Button